فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی

 

beheshti_1699.jpg
سعید بهشتی
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

fayyaz_1698.jpg
ایراندخت فیاض
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

salahshoori.jpg
احمد سلحشوری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

berahman.jpg
مریم برهمن
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

1625463993-rashidi-heiatelmi1400.jpg
شیرین رشیدی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی