اعضای دانشکده

 
salahshoori.jpg نام و نام خانوادگی: احمد سلحشوری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه ی تعلیم و تربیت اسلامی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48393176

مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
dortaj_1680.jpg نام و نام خانوادگی: فریبرز درتاج

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

ایمیل: dortaj@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393179

مدیر گروه روانشناسی تربیتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
momen.jpg نام و نام خانوادگی: عصمت مومنی 

مدرک تحصیلی: دکترای علوم کتابداری واطلاع رسانی

ایمیل: momeni@atu.ac.ir 

شماره تماس:  

مدیر گروه علم واطلاعات دانش شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
rezayi.jpg نام و نام خانوادگی: سعید رضائی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: saeed.rezayi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393195

مدیر گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
abdollahi_1848.jpg نام و نام خانوادگی: حسین عبداللهی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48393258

مدیر گروه مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
nili.jpg نام و نام خانوادگی: محمد رضا نیلی احمد آبادی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: nili@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲0۴

مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
delavar.jpg نام و نام خانوادگی: علی دلاور

مدرک تحصیلی: دکترای آمار

ایمیل: delavar@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳164

مدیر گروه سنجش و اندازه گیری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
eskandari.jpg نام و نام خانوادگی: حسین اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: sknd@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۷۸

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و عمومی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
esmaeili.jpg نام و نام خانوادگی: معصومه اسمعیلی 

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48390000 -021

مدیر گروه مشاوره

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
dr-sadeghi_44363.jpg نام و نام خانوادگی: علیرضا صادقی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی 

ایمیل: sadeghi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393198 -021

مدیر گروه برنامه ریزی درسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
ali.jpg نام و نام خانوادگی: آمنه عالی 

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی 

ایمیل: sknd@atu.ac.ir

شماره تماس: 02148393183 

سرپرست گروه آموزش و پرورش

دریافت رزومه علمی و پژوهشی