کارگاه پیش دبستانی

کارگاه پیش دبستان یک فضای شبیه سازی شدۀ کلاس درس ویژۀ آموزشهای دورۀ کودکی(دبستان و پیش دبستان) است که به منظور ارتقاء مهارتهای آموزشی و پژوهشی استادان و دانشجویان طراحی شده و زیر نظر گروه آموزش و پرورش اداره می شود.
تاریخچه: این کارگاه در سال    1385  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان مکانی برای اجرای دروس عملی برنامه درسی تشکیل شد و در سال 1394 نیز با ساختاری نوین (کلاس شبیه سازی شده) و تجهیزاتی تخصصی تر در ساختمان جدید دانشکده به گونه ای پیشرو و هدفمند مجددا راه اندازی شد.
اهداف: فضا و امکانات کارگاه پیش دبستان به منظور نیل به اهداف زیر طراحی شده است:
- عملیاتی کردن نظریه های نوین آموزشی در کلاس شبیه سازی شده با توجه به اصول آموزشی مبتنی بر رویکرد سازنده گرا
- تمرین مهارتهای معلمی در کلاس ویژه پیش دبستان و دبستان
- مهارت ورزی دانشجویان در کاربرد ابزارهای آموزشی
- پژوهش در حوزه های تخصصی مانند شیوه های تدریس، ابزار آموزشی، مهارتهای مدیریت کلاس از طریق مشاهدۀ کیفی و کمی فرایند یاددهی-یادگیری شبیه سازی شده.
فضا و امکانات کارگاه:
فضای داخلی کلاس، با توجه به الگوهای آموزشی نوین، فضایی است تعاملی با میز و صندلی های چهار نفره تا زمینه ای برای آموزش مشارکتی در گروه های کوچک به وجود آید.
مواد و تجهیزات آموزشی در قفسه هایی با دربهای شیشه ای در اطراف کلاس به گونه ای چیده شده اند که امکان دسترسی برای همه یادگیرندگان فراهم شود.
موادآموزشی کارگاه عبارتند از: پروژکتور و پردۀ نمایش، تختۀ هوشمند، کیت مواد آموزش ریاضی ابتدایی، کیت مواد آموزش علوم تجربی، کیت مواد آموزش علوم اجتماعی، مجموعه کتابهای داستانی و علمی کودکان، مجموعه ابزار هنر و تربیت بدنی، نرم افزارهای آموزشی، نمونه بسته های آموزش پیش دبستان.