کارگاه علم اطلاعات و دانش شناسی

کارگاه علم اطلاعات و دانش شناسی :

این مکان برای استفاده دانشجویان علم اطلاعات جهت آموزش و انجام کارهای عملی مربوط به این رشته طراحی شده است .