کارگاه مصاحبه بالینی

کارگاه مصاحبه بالینی   
اﻳﻦ ﻣﻜﺎن  ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .