دفترچه تلفن دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نام خانوادگینامعنوان شغلیشماره تماس
برجعلیاحمدهیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3240
اسکندریحسینهیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3278
معتمدیعبداللههیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3273
عیسی مراد رودبنهابوالقاسمهیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3272
حسین ثابتفریدههیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3261
خانجانیمهدیهیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3196
رافضیزهرههیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3263
معینیمهدیهیأت علمی گروه روان شناسی بالینی4839-3277
اسمعیلیمعصومههیأت علمی گروه مشاوره4839-3271
فرح بخشکیومرثهیأت علمی گروه مشاوره4839-3167
کلانترهرمزیآتوساهیأت علمی گروه مشاوره4839-3265
شریعتمدارآسیههیأت علمی گروه مشاوره4839-3264
نعیمیابراهیمهیأت علمی گروه مشاوره4839-3276
خدادادی سنگدهجوادهیأت علمی گروه مشاوره4839-3168
کاظمیانسمیههیأت علمی گروه مشاوره4839-3270
سعدی پوراسماعیلهیأت علمی روان شناسی تربیتی4839-3257
درتاجفریبرزهیأت علمی گروه روان شناسی تربیتی4839-3179
شیوندی چلیچهکامرانهیأت علمی گروه روان شناسی تربیتی4839-3289
اسدزادهحسنهیأت علمی گروه روان شناسی تربیتی4839-3190
اسلامیمحمدعلیهیأت علمی گروه روان شناسی تربیتی4839-3205
بهشتیسعیدهیأت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی4839-3173
فیاضایراندختهیأت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی4839-3184
سلحشوریاحمدهیأت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی4839-3176
برهمنمریمهیأت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی4839-3290
رشیدیشیرینهیأت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی4839-3266
علیزادهحمیدهیأت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی-
شریفی درآمدیپرویزهیأت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی4839-3197
دستجردی کاظمیمهدیهیأت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی4839-3293
رضاییسعیدهیأت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی4839-3195
نیک خوفاطمههیأت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی4839-3259
عسگریمحمدهیأت علمی گروه سنجش و اندازه گیری4839-3294
فرخینورعلیهیأت علمی گروه سنجش و اندازه گیری4839-3180
فلسفی نژادمحمدرضاهیأت علمی گروه سنجش و اندازه گیری4839-3174
میناییاصغرهیأت علمی گروه سنجش و اندازه گیری4839-3182
یونسیجلیلهیأت علمی گروه سنجش و اندازه گیری4839-3188
زمانپورعنایت الههیأت علمی گروه سنجش و اندازه گیری4839-3254
ملکیحسنهیأت علمی گروه مطالعات برنامه درسی4839-3269
قادریمصطفیهیأت علمی گروه مطالعات برنامه درسی4839-3295
صادقیعلیرضاهیأت علمی گروه مطالعات برنامه درسی4839-3198
خسرویمحبوبههیأت علمی گروه مطالعات برنامه درسی4839-3280
یادگارزادهغلامرضاهیأت علمی گروه مطالعات برنامه درسی4839-3291
نیلی احمد آبادیمحمدرضاهیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3279
زارعی زوارکیاسمعیلهیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3172
جعفرخانیفاطمههیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3263
جامه بزرگزهراهیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3262
واحدیمهدیهیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3286
مقامیحمیدرضاهیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3275
اویسینرجس خاتونهیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی4839-3192
مؤمنیعصمتهیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی4839-3255
جلالی دیزجیعلیهیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی4839-3187
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.