مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

 
عباس عباسپور
مرتبه علمی : استادتمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

 

 

 

 
حمید رحیمیان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 
 

 

 
حسین عبداللهی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 
 

 

 
مرتضی طاهری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 

 
سعید غیاثی ندوشن
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

 
علی خورسندی طاسکوه
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 
 

 

                                                               
                                    صمد برزویان
                                                            مرتبه علمی : استادیار
                                                            دریافت رزومه علمی و پژوهشی