سنجش و اندازه گیری

 

1625469963-zamanpour1400.jpg
عنایت اله زمانپور
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

asgari.jpg
محمد عسگری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

farokhi.jpg
نور علی فرخی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

falsafi_1855.jpg
محمد رضا فلسفی نژاد
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

minaee.jpg
اصغر مینائی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

1625470178-yonesi1400.jpg
جلیل یونسی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی