معاونین دانشکده

 

 نام و نام خانوادگی: آتوسا کلانترهرمزی

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

مرتبه علمی:دانشیار گروه مشاوره

شماره تماس: 48393204

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 نام و نام خانوادگی: اسمعیل زارعی زوارکی                                                                            

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی 

 مرتبه علمی: استاد گروه تکنولوژی آموزشی 

شماره تماس: 48393206

 

                                                                                                                                                           سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده

                                                                                                                                                           

دریافت رزومه علمی و پژوهشی