معاونین دانشکده

 

 نام و نام خانوادگی: آتوسا کلانترهرمزی

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

مرتبه علمی:دانشیار گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

شماره تماس: 48393204

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 نام و نام خانوادگی: جلیل یونسی                                                                            

مدرک تحصیلی: دکترای سنجش و اندازه گیری

 مرتبه علمی: دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

شماره تماس: 48393206

 

                                                                                                                                                           معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

                                                                                                                                                           

دریافت رزومه علمی و پژوهشی