سرفصل و چارت بندی دروس

کارشناسی

 سرفصل روانشناسی
 
 سرفصل علم اطلاعات و دانش شناسی

 
سرفصل علوم تربیتی

سرفصل مشاوره

سرفصل مشاوره(جدید)

چارت بندی روان شناسی

چارت بندی  علم اطلاعات

چارت بندی علوم تربیتی

چارت بندی مشاوره

کارشناسی ارشد

 سرفصل مدیریت آموزشی

 سرفصل علوم شناختی: روان شناسی شناختی

 سرفصل علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت کتابخانه دیجیتال

 سرفصل علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت اطلاعات

سرفصل آموزش و پرورش:تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی

سرفصل برنامه ریزی درسی

سرفصل آموزش و بهسازی منابع انسانی

سرفصل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

سرفصل روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی (جدید)

سرفصل مشاوره: مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی

 سرفصل روانشناسی بالینی

سرفصل روانشناسی عمومی

سرفصل روانشناسی عمومی (جدید)

سرفصل روانشناسی صنعتی- سازمانی

سرفصل روان شناسی تربیتی

سرفصل سنجش واندازه گیری(روانسنجی)

سرفصل  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

سرفصل تحقیقات آموزشی

سرفصل تحقیقات آموزشی (جدید)

سرفصل تکنولوژی آموزشی

سرفصل تکنولوژی آموزشی (گرایش آموزش افراد با نیازهای ویژه) (جدید)

چارتبندی دروس مقطع کارشناسی ارشد

دکتری

سرفصل برنامه ریزی درسی

سرفصل سنجش واندازه گیری

سرفصل تکنولوژی آموزشی

سرفصل تکنولوژی آموزشی (جدید)

سرفصل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

سرفصل روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی (جدید)

سرفصل وانشناسی تربیتی

سرفصل  روانشناسی

سرفصل مشاوره 

سرفصل آموزش عالی  - گرایش مدیریت آموزش عالی

سرفصل فلسفه تعلیم و تربیت

سرفصل روانشناسی بالینی

سرفصل مدیریت آموزشی

چارتبندی دروس مقطع دکتری 1401