سرفصل و چارت بندی دروس

کارشناسی

 سرفصل روانشناسی
 
 سرفصل علم اطلاعات و دانش شناسی

 
سرفصل علوم تربیتی

سرفصل مشاوره

چارت بندی روان شناسی

چارت بندی  علم اطلاعات

چارت بندی علوم تربیتی

چارت بندی مشاوره

کارشناسی ارشد

 سرفصل مدیریت آموزشی

 سرفصل علوم شناختی: روان شناسی شناختی

 سرفصل علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت کتابخانه دیجیتال

 سرفصل علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت اطلاعات

سرفصل آموزش و پرورش:تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی

سرفصل برنامه ریزی درسی

سرفصل آموزش و بهسازی منابع انسانی

سرفصل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

سرفصل مشاوره: مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی

 سرفصل روانشناسی بالینی

سرفصل روانشناسی عمومی

سرفصل روانشناسی صنعتی- سازمانی

سرفصل روان شناسی تربیتی

سرفصل سنجش واندازه گیری(روانسنجی)

سرفصل  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

سرفصل تحقیقات آموزشی

سرفصل تکنولوژی آموزشی

چارتبندی دروس مقطع کارشناسی ارشد

دکتری

سرفصل برنامه ریزی درسی

سرفصل سنجش واندازه گیری

سرفصل تکنولوژی آموزشی

سرفصل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

سرفصل وانشناسی تربیتی

سرفصل  روانشناسی

سرفصل مشاوره 

سرفصل آموزش عالی  - گرایش مدیریت آموزش عالی

سرفصل فلسفه تعلیم و تربیت

سرفصل روانشناسی بالینی

سرفصل مدیریت آموزشی

چارتبندی دروس مقطع دکتری 1401