تصویب پروپوزال و تعیین داوری

تعداد بازدید:۱۸۹۵۵
تصویب پروپوزال و تعیین داوری

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  99/08/20

 صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/9/3 

 صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/9/17 

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/10/1

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/10/15

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/10/29

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/11/13

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/11/27

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/12/4

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/12/18

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/01/16

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/01/30

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/02/13

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/02/27

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/03/10

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/03/31

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/04/07

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/04/21

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/04/27

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/04/28

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/06/08

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/06/22

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/06/29

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/07/19

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/08/03

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/08/17

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/09/01

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/09/15

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ1400/09/29

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  1400/10/13

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  1400/10/27

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 1400/11/11

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  1400/11/18

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 1400/11/25

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی  دانشکده مورخ  1400/12/09

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 1400/12/23

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  1401/01/22

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  1401/02/05

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/02/19

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ  1401/03/02

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/03/16

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/03/30

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/04/20

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/06/07

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ  1401/06/21

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ  1401/07/04

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/07/18

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/08/02

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/08/16

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/08/30

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/09/14

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ  1401/09/28

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/10/12

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/10/19

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/11/03

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/11/10

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/11/24

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/12/08

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/12/22

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/01/28

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/02/11

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/02/25

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/03/08

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/03/22

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/04/12

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/06/13

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/06/27

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/07/10

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/07/24

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/08/08

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/08/22

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/09/06

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ  1402/09/20

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/10/04

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/10/18

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/10/25

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/11/09

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/11/23

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ   1402/12/07

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ   1402/12/21

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1403/01/27

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1403/02/10

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1403/02/24

صورتجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1403/03/07

در این صورتجلسه، تصویب پروپوزال های ارشد و دکتری و همچنین تعیین داوری ها انجام میشود که هر دو هفته یک بار در سایت بارگزاری و اطلاعات آن به روز میگردد.

✔️دانشجویانی که پروپوزال آنها به تصویب رسیده است، نسبت به درخواست پیشینیه پژوهشی پروپوزال خود از سامانه ایرانداک اقدام کنند و به کارشناس خود اطلاع دهند.

کلید واژه ها: صورتجلسه 27 صورتجلسه صورتجلسه شورای صورتجلسه شورای تحصیلات صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی تحصیلات شورای تحصیلات 27 صورتجلسه شورای تحصیلات تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشکده


( ۴۵ )

نظر شما :