• خبر روز


کارگاه بین المللی با عنوان "پروتکل درمانی، شناختی و رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی"

1396/06/06

کارگاه بین المللی "پروتکل درمانی، شناختی و رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی" تاریخ 96/06/11 لغایت روز پنج شنبه به تاریخ 96/06/16 برگزار می گردد.

کارگاه بین المللی با عنوان "پروتکل درمانی، شناختی و رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی" که توسط معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، از روز شنبه به تاریخ 96/06/11 لغایت روز پنج شنبه به تاریخ 96/06/16 برگزار می گردد.بازدید: 537خروج