• خبر روز


آگهی اصلاح شده ی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (.Ph.D) بدون آزمون

1397/01/21

نظر به اینکه رشته مشاوره نیز به جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اضافه شده است، متن کامل آگهی دکتری بدون آزمون به شرح زیر اعلام می گردد.

1-آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۲-جداول ارزشیابی امتیازات جهت پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۳-جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۴-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) با فرمت PDF 

۵-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) با فرمت word 

۶-فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر با فرمت PDF بازدید: 715خروج